Touchscreen Onderwijs

Touchscreen voortgezet onderwijs

Het digitaal schoolbord (vaak afgekort tot digibord), is een digitale versie van het klassieke schoolbord waarop met krijt wordt geschreven of het whiteboard waarop met stift kan worden geschreven.
Andere namen die worden gebruikt zijn elektronisch schoolbord of smartboard.

Het voordeel van het digitale schoolbord boven het oude schoolbord is de grafische gebruikersomgeving, die gebruik maakt van de mogelijkheden van de computer.
Het gebruik van digitale schoolbord neemt snel toe. Vorig jaar werkte bijna de helft van alle basisscholen met de digitale versie van het krijtbord. Dat is vier keer zoveel als in 2006. Driekwart van de basisscholen die niet over een digibord beschikken, overweegt er een aan te schaffen. Van alle ict-toepassingen op scholen is het digibord het populairst.Gebruik en waardering door docenten
Het gebruik van een tradioneel (zwart- of wit) bord heeft voor een docent een aantal voordelen die hoog worden gewaardeerd. Staande voor het bord heeft de docent een heel natuurlijke plek om zijn of haar verhaal te vertellen. Het bord zelf biedt de gelegenheid de boodschap visueel te ondersteunen, bijvoorbeeld door de opbouw en de elementen daarin stap voor stap te noteren. Een tekening of schema kan abstracte aspecten van een onderwerp illustreren. Alle ogen zijn gericht op de docent. Hij of zij kan bovendien goed zien wie wel of niet aandachtig is of reageert op de informatie. De docent kan op basis van die informatie of interactie bij de leerling de boodschap aanpassen, versnellen of vertragen.

Docenten vinden het vaak problematisch dat de leerling ‘wegduikt’ in de PC en buiten het gezichtsveld en dus ook de controle van de docent opereert. De mogelijkheid om groepsgewijs aan opdrachten te werken spreekt veel docenten aan. In algemene zin hecht de docent meerwaarde aan het gebruik van digitale schoolborden bij de ondersteuning van het leren, met name het visuele, auditieve en tactiele aspect ervan.

In het gebruik van het digitaal schoolbord door docenten blijkt dat er in het begin nauwelijks iets verandert aan de bovengeschetste manier van werken in de groep. Veelal blijft de aanpak en de indeling van activiteiten in het dagschema hetzelfde. Daar waar mogelijk zal een docent zoeken naar mogelijkheden het digitaal schoolbord in te zetten bij groepsmomenten om instructie, discussie en verwerking te ondersteunen. Meerwaarde wordt vooral ervaren in het tempo waarmee kernelementen uit de leerstof kunnen worden overgedragen, de beschikbare middelen ter ondersteuning van de presentatie, de sjablonen en vaste beeldelementen, zoals kaarten, schema’s, enz. Verder noemt men de hoge attentiewaarde en de mogelijkheid om eenvoudig eerdere onderdelen terug te roepen.

Digitale schoolborden worden door docenten bijna altijd positief beoordeeld omdat ze de meerwaarde van de PC in een voor de docent pakbare manier in de praktijk van alledag halen. Een ander veelgenoemd voordeel, is het gebruik maken van elkaars werk en het delen ervan.


Touchscreen onderwijsGebruik en waardering door leerlingen
Het komt vaak voor dat leerlingen in een kleinere groep het digitaal schoolbord gebruiken voor voorbereiding van presentaties, discussie of verwerking.

Leerlingen noemen over het algemeen dezelfde meerwaardes als docenten, zelfs als de technologie niet wordt gebruikt. Hun waardering wordt nog groter als zij zelf in staat worden gesteld het digitaal schoolbord te gebruiken. Zij zijn er tevens van overtuigd dat positieve invloed op hun leren groter wordt naar mate een technologie vaker wordt gebruikt. Daarnaast beïnvloedt een positieve waardering van het digitaal schoolbord in positieve zin de waardering van de PC als leermiddel.

Zij zijn er bovendien van overtuigd dat het ontbreken van technologie een negatieve invloed heeft op het leerresultaat.